Zapojení ZŠ Purkyňova do projektů

Právě probíhající projekty:

eTwinning projekt: „My dream job“

eTwinning projekt: „(A)ICT in the CITY“

PROJEKT: „Národní plán doučování“

Projekt „Vybavení učeben (informatika, cvičná kuchyně, jazyková učebna)“

Projekt EU peníze školám

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast podpory, která by měla přispět k masivní podpoře základních škol a  k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.

Přehled témat a šablon, do kterých se zapojila naše škola:
I. Čtenářská a informační gramotnost

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

II. Cizí jazyky

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

III. Využívání ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV. Matematika

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků

V. Přírodní vědy

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

VII. Inkluzívní vzdělávání

VII/1 Prevence rizikového chování

VII/3 Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP

Realizační tým

Vedoucí projektu: Mgr. Luděk Höfer, Ph.D.

Vedoucí manažer projektu: Mgr. Marie Chlupová

Finanční manažer projektu: Miluše Šišmová, Miroslava Kučerová

Webmaster: Mgr. Stanislav Novotný

Speciální pedagog: Mgr. Slávka Hýblová

Tvorba digitálních učebních materiálů: zájemci z řad pedagogů školy

Zpřístupnění digitálních vzdělávacích materiálů

Kliknutím na název si otevřete anotaci materiálu, v níž je uvedena i emailová adresa autora. Na požádání vám materiál bude emailem zaslán.

Projekt Obědy pro děti, Women for Women, o. p. s.

Všechny projekty do kterých se škola zapojila

1. Obědy pro děti

2. Nenávist na internet nepatří

3. Výzva č. 56

Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické. Škola se zapojila do Šablony č. 1 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, do Šablony č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele a do šablony č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

4. Výzva č. 57

Výzva č. 57 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1. 1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. K cílům oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického/německého/francouzského/ jazyka formou blended learningu. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické. Škola se zapojila do Šablony č. 1 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a do Šablony č. 2 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

5. S Evou a Edou zdravě a bezpečně

Ve školním roce 2014/2015 se naše škola připojila k projektu zaměřenému na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu a poskytování první pomoci s názvem S Evou a Edou zdravě  bezpečně.

Škola obdržela pracovní listy a DVD zaměřené zdravý životní styl, na chování chodců a cyklistů v silničním provozu, na zdravý pohyb, pro praktickou výuku také cvičné lékárničky, koloběžky a inlinebrusle, stůl na stolní tenis, basketbalový koš a míč.
V rámci tohoto projektu byl zřízen na naší škole kroužek sportovních her, zaměřený na florbal. V hodinách tělesné výchovy na 1. i na 2. stupni si děti pod vedením rehabilitační pracovnice vyzkoušely cviky podporující správné držení těla.
V květnu 2015 proběhly dva projektové dny – pro děti 1. stupně a pro žáky 2. stupně. Malé i větší děti si v praxi na různých stanovištích vyzkoušely své znalosti z oblasti bezpečnosti silničního  provozu, poskytování první pomoci a musely prokázat i řadu sportovních dovedností. Celá akce byla našimi žáky i rodiči hodnocena velice hezky.

6. EU peníze školám

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách byla do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu zařazena nová oblast podpory, která by měla přispět k masivní podpoře základních škol a  k řešení jejich nejpalčivějších problémů. Smyslem oblasti podpory je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách. Podporou vytipovaných témat a koncentrací prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení této situace.

Přehled témat a šablon, do kterých se zapojila naše škola:

I. Čtenářská a informační gramotnost

I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

II. Cizí jazyky

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/4 Roční jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků

II/5 Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí

III. Využívání ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

IV. Matematika

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků

V. Přírodní vědy

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

VII. Inkluzívní vzdělávání

VII/1 Prevence rizikového chování

VII/3 Zapojení speciálního pedagoga nebo školního psychologa do inkluzívního procesu vzdělávání žáků se SVP

Realizační tým

Vedoucí projektu: Mgr. Luděk Höfer, Ph.D.

Vedoucí manažer projektu: Mgr. Marie Chlupová

Finanční manažer projektu: Miluše Šišmová, Miroslava Kučerová

Webmaster: Mgr. Stanislav Novotný

Speciální pedagog: Mgr. Slávka Hýblová

Tvorba digitálních učebních materiálů: zájemci z řad pedagogů školy

Zpřístupnění digitálních vzdělávacích materiálů

Kliknutím na název si otevřete anotaci materiálu, v níž je uvedena i emailová adresa autora. Na požádání vám materiál bude emailem zaslán.

7. RAMPS VIP III

Škola byla zapojena do projektu z ESF – RAMPS VIP III, na základě kterého působil na škole speciální pedagog.

TISKOVÁ ZPRÁVA – UKONČENÍ AKCE

Realizace úspor energie na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

Na Základní škole, Vyškov, Purkyňova 39, p.o. byla ukončena v rámci 11. výzvy z Operačního programu životního prostředí www.opzp.cz stavební akce “ Realizace úspor energie na ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o.“. Předmětem tohoto projektu byla realizace úspor energie na objektech pavilonu UVMV, USU, TDS, pergola a družina, které spočívají v zateplení obvodových stěn a výměně otvorových výplní.

Dotaci na realizaci úsporných opatření poskytuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Fond soudržnosti.

Akce byla ukončena 27. 6. 2011. Zhotovitelem akce byla firma Moravostav Brno, a.s. stavební společnost. Technický dozor prováděl Ing. Jaromír Handl. Poradenskou činnost prováděla společnost RENARDS, s.r.o.

Díky zateplení bude objekt produkovat méně emisí znečišťujících látek (zejména NOx – více než 111 kg ročně, CO – 20 kg ročně a CO2 – více než 111 tun ročně) a jeho spotřeba tepla se sníží o 1936 GJ ročně.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 11 231 054 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 9 546 396 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 561 553 Kč (5%) a příspěvek Základní školy Vyškov, Purkyňova 39, příspěvkové organizace byl 1 123 105 Kč (10%).

8. Najdi si cestu k technice

Naše škola byla zapojena do projektu „Najdi si cestu k technice“. Projekt byl realizován ISŠ Sokolnice pod záštitou ESF, EU, MŠMT a OPVK. Jeho akcí se zúčastňovali žáci naších 8. a  9. tříd. Projektovým cílem bylo řešení podpory vzdělávání technického směru.

9. Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Registrační číslo:CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Poskytovatel dotace: MŠMT

Období realizace: 10/2014 – 7/2015

Cíl projektu:
Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlapšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

10. Zapojení do projektu šablony ŠKOLA V POHYBU 2017

11. Projekt Finanční gramotnost

 

12. Zapojení do projektu šablony ŠKOLA V POHYBU 2019

13.  Projekt „Vybavení učeben (informatika, cvičná kuchyně, jazyková učebna)“

14. Projekt „Oprava podlahy ve sportovní hale po ukončení provozu očkovacího centra“

byl financován prostřednictvím dotace Jihomoravského kraje

15. eTwinning projekt: „STEAM travelling“