Školní družina při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

Telefon: 517 326 741, 517 326 743

E-mail: info@zspurkynova.vyskov.cz

Kontakty na vychovatelky školní družiny

 

Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2023/2024

Dokument ke stažení najdete ZDE

1. Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, současně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky nebo účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

2. Práva a  povinnosti
A) Žáci mají právo přihlásit se k docházce do ŠD,
na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
na vzdělávání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,
být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve ŠD,
obracet se s oprávněnými požadavky, žádostmi a připomínkami k vychovatelce ŠD nebo k vedoucí vychovatelce ŠD, popř. vedení školy
na informace a poradenskou pomoc ŠD v záležitostech týkajících se pobytu ve ŠD
využít schránku důvěry v případě svých problémů či problémů svých spolužáků,
užívat za určených podmínek šetrně školní inventář, učebny, pomůcky a všechny prostory určené k pobytu a pohybu žáků,
účastnit se činnosti kroužků zřízených ve škole, pokud toto umožňují provozní podmínky školy.

B) Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD,
žáci dodržují hygienická a bezpečnostní  opatření související s  šířením koronaviru  COVID -19,
všechny dávkovače a rozprašovače umístěné v budově školy používají pouze k dezinfekci rukou,
žák bez vědomí vychovatelky prostor školní družiny neopouští,
chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob,
plnit pokyny pracovníků ŠD vydané v souladu s právními předpisy,
účastnit se činností organizovaných ŠD,
zacházet s materiálem ŠD šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
před ukončením pobytu v ŠD z bezpečnostních důvodů neopouštět školní budovu bez vědomí vychovatelek,
větrat dveřmi do chodby a ventilacemi;
k odběru obědů odcházet klidně a ukázněně,
v době vydávání obědů vstupovat do školní jídelny pouze s předplaceným stravováním,
chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření i el.cigarety, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek),
hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, bez zbytečného odkladu vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy,
nosit do ŠD pouze věci potřebné k pobytu, cenné věci nenosit; šperky, větší obnos peněz, apod. mít neustále u sebe, je zakázáno je odkládat, s výjimkou bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu,
v době pobytu v ŠD je zakázáno používat mobilní telefon a jiná elektronická zařízení (v případě nutnosti – nevolnost, zranění apod. kontaktuje zákonné zástupce vychovatelka).
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům ŠD se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem ŠD.

C) Žáci jsou vedeni k respektování těchto pravidel:
chovat se kamarádsky, přátelsky a nenarušovat vzájemné vztahy; být vstřícný a být jim vždy ochoten pomoci, bude-li to třeba,
chodit do ŠD vhodně a čistě upraveni,
po schodištích a chodbách chodit po pravé straně
zdravit všechny dospělé osoby ve školní budově,
při příchodu do ŠD si řádně očistit obuv, po vstupu do budovy se přezout a ukázněně čekat ve vyhrazených prostorách,
pohybovat se v prostorách školy klidně a ukázněně,
udržovat pořádek v celém areálu školy,
na sociálním zařízení dodržovat zásady osobní hygieny,
před školní jídelnou ukázněně vyčkat, v jídelně jíst společensky, slušně, bez zbytečného mluvení, být ohleduplní k ostatním při přesunech v jídelně.

D) Zákonní zástupci žáků mají právo
přihlásit dítě k docházce do ŠD,
na informace o průběhu pobytu a chování dětí,
vyjadřovat se ke všem činnostem ve ŠD,
na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se výchovy.

E) Zákonní zástupci mají povinnost
sdělit družině u přihlášeného dítěte rozsah docházky a způsob odchodu z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti dítěte ve ŠD, odchylky od docházky nebo pokud má odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost dítěte v družině zákonný zástupce oznámí písemně s datem a podpisem rodičů,
oznamovat ŠD údaje, které jsou podstatné pro průběh pobytu v ŠD nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích,
na vyzvání vedoucí vychovatelky (vedení školy) se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování dítěte,
uhradit poplatek za pobyt ve školní družině za všechny trvale přihlášené  děti. Úplata je splatná předem. Ve šk. roce 2023/2024 se platí 100,- Kč  měsíčně. V průběhu školního roku může dojít ke změně stanoveného poplatku. Z hygienických a bezpečnostních důvodů rodiče platí bezhotovostním způsobem společně s obědy u vedoucí stravován (nejpozději do 25. dne v měsíci). Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s vedoucí stravování. Pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.
informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt v ŠD,
důležité informace předává ŠD nejméně 2 dny před konáním akce.

3. Přihlašování a odhlašování, vyloučení

Ředitel stanovil v provozním řádu ŠD pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 111/2022 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

3.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

3.2 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. V případě, že se přihlásí více žáků než je možné do družiny přijmout, budou přednostně přijímáni žáci s vyšším bodovým ohodnocením. Při stejném počtu bodů bude vždy upřednostněno mladší dítě. Přijetí není nárokové.

Kritéria pro přijímání:
Žák bude navštěvovat ročník: 1. tř. – 5 b., 2. tř. – 4 b., 3. tř.- 3 b., 4. tř. – 2 b., 5. tř. – 1 b.

Dojíždějící žák: Ano – 3 b., Ne – 0 b.

Sourozenec v družině: Ano – 2 b., Ne – 0 b.

3.3. Ředitel školy podle vyhlášky č. 111/2022 Sb., o zájmové vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení  o snížení nebo prominutí poplatku.

3.4. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

3.5. Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči  a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

3.6 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

3.7 Dále může být úplata snížena nebo prominuta:

a) účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení,

b) účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení

c) pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů,

d) pokud účastník z důvodu nemoci nenavštěvuje celý měsíc ŠD.

3.8 Pokud je určitému účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice (dále jen KHS) nebo Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd) dojde k uzavření školy, platí, že ředitel školy stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dní provozu.

3. 9 Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

3.10 Zápisní lístky jsou platné po dobu jednoho školního roku. Další rok rodiče znovu žádají o přihlášení dítěte do ŠD.

3.11 Docházkový sešit slouží k zaznamenávání ranní a koncové docházky žáků ŠD.

3.12 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. Na telefonickou žádost a SMS zprávy o propuštění dítěte nebude brán zřetel!

3.13 Je-li chování žáka v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu ŠD, žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu ŠD nebo narušuje činnost ŠD nebo ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob nebo fyzicky napadne žáka (kopanec, fackování,…) nebo se dopustí  krádeže, psychického týrání spolužáků, pedagogů či ostatních zaměstnanců školy,  či šikany – urážky, zesměšňování, vyhrožování,…, pak mu může být uloženo napomenutí, podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze ŠD.

4. Organizace činnosti
4.1 ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování (mimo školní prázdniny) od 4. 9. do  31. 8. 2024

Provozní doba ranní směny ŠD je od 6.30 do 7.40 hodin.

Provozní doba odpolední směny ŠD je od 11.40 do 16.30 hodin.

Rozmístění oddělení ŠD: 1., 2. a 3. oddělení – v hlavní budově školy (pod výtvarným ateliérem); 4. na I. pavilonu – buňka B, 5., 6. a 7. odd. – na II. pavilonu – buňka F.

Ukončení provozu ŠD
Provoz končí v 16.30 hodin. Děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů (předem musí být zajištěn písemný souhlas rodičů). Vychovatelka žáka náležitě poučí o BOZ (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň) a dohlédne na jeho odchod ze školy. Pokud rodiče nedají písemný souhlas s odchodem svého dítěte v 16.30 hod. – vychovatelka nejprve telefonicky kontaktuje rodiče a při negativním výsledku volá Policii na tel. č. 158.

V krizových situacích (např. velká nepřízeň počasí, větrná smršť, sněhová kalamita atd.) vychovatelka postupuje stejným způsobem –  tzn. telefonicky kontaktuje rodiče, příp. pracovníka orgánu péče o dítě či požádá o pomoc Policii ČR.

Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.2 Ranní činnost ŠD probíhá v odd. 1 a 3. Odpolední činnost v odd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Od 15.30 hod. se všichni spojují do předem určeného oddělení.

4.3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem,…. max. 30 dětí,

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích, projedná vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce, včetně počtu doprovázejících osob.

C) v odděleníc lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením

4.4 Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

4.5 Po zájmových činnostech pořádaných školou a mimo školní družinu musí být žáci, pobývající ve ŠD déle, předáni vedoucími zájmových útvarů.

4.6 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

4.7 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

– Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lůžku či lehátku,  klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.

–  Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

– Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o  řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.

– Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

4.8 Společných akcí družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

4.9. Rodiče nevstupují do školy a žáky si vyvolávají ze ŠD na vrátnici.

4.10 Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů je možné spojit činnost oddělení v případě, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.

4.11 Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k  pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za úplatu.

4.12 ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

5. Podmínky zacházení s majetkem
5.1 Vychovatelky i žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením ŠD. Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude ŠD prostřednictvím vedení školy požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti.

5.2 Vychovatelky jsou povinny poškození majetku žákem nahlásit vedoucí vychovatelce, zabezpečit jednání s rodiči o náhradě škody.

5.3 Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče, nebo může škola náhradu vymáhat soudní cestou.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Školní budova je přístupná v době od 6.30 do 18.00 hodin. Návštěvy jsou povinny se hlásit (vrátnice, sekretariát, ŠD). Hlavní vstup do budovy je snímán kamerovým systémem. Žákům je zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

2. Žákům je zakázáno žvýkat žvýkačky

3. Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠD i na akcích ŠD tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Ve ŠD je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích a na koloběžkách, používat zdraví nebezpečné hračky (laserová ukazovátka, zbraně, popř. jejich makety, zábavní pyrotechniku, zapalovače).

4. Při pobytu v tělocvičně, v bazénu, na hřišti a v zahradě zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny a prostory. Vychovatelky provedou prokazatelné poučení žáků první den příchodu žáků do ŠD a dodatečné poučení žáků, kteří první den chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do složky Poučení. Poučení o BOZP se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.

5. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy ji zajišťují pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.

7. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. V této souvislosti jsou zároveň povinni úzce spolupracovat s vedením školy, školním metodikem prevence a výchovnými poradci.

8. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě závažného onemocnění nebo zranění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

9. Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde během pobytu žáků ve ŠD nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD, žáci hlásí ihned vychovatelce.

10. Zaměstnanci i žáci jsou povinni poskytnout zraněnému pomoc, popř. zajistit ošetření lékařem a vyplnit záznam do knihy úrazů.

11. Žák je všímavý ke všem protiprávním činnostem, zvláště ke krádežím a projevům vandalizmu, je povinen oznámit jakoukoliv takovou činnost nejbližší dospělé osobě a dle svých možností takovému jednání zabránit a na takové jednání upozorňovat, zároveň je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu.

12. Žáci se podílejí na vytváření pozitivních mezilidských vztahů. Vzájemně se respektují, dodržují pravidla společenského chování. Ve škole nejsou tolerovány jakékoliv projevy neverbální i verbální agrese, zesměšňování a ponižování.  Žák je všímavý ke všem agresivním projevům, projevům šikany a kyberšikany. Jeho povinností je oznámit tyto nevhodné projevy dospělé osobě, které důvěřuje nebo může využít možnosti schránky důvěry. Dospělá osoba ohlásí podezření na šikanu Školnímu poradenskému pracovišti a vedení školy. Další postup se řídí Programem proti šikanování, který je přílohou Minimálního preventivního programu školy.

13. V celém areálu školy a na všech akcích pořádaných ŠD je zákaz konzumace alkoholu, tabákových výrobků, omamných a psychotropních látek, jejich distribuce, přechovávání, šíření, propagování a navádění k užívání těchto látek. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety.

Je zakázán vstup do ŠD pod vlivem návykových látek (NL).

V případě, že je žák přistižen při konzumaci návykové látky, je nutné mu v další konzumaci zabránit, žákovi NL odebrat.

Při odebrání i nálezu NL ji pracovníci školy nepodrobují žádnému testu ke zjištění chemické struktury, ale ihned uvědomí vedení školy. NL se uloží u vedení školy pro případ usvědčujícího důkazu. V případě nálezu látky, u které je podezření, že se jedná o NL, přivolá škola k identifikaci Policii ČR. V případě, že žák jeví známky otravy, předá se nalezená látka přivolanému lékaři.

O události se sepíše stručný záznam s vyjádřením žáka (datum, místo, čas a jméno žáka, odkud a od koho má návykovou látku). Zápisu a rozhovoru se žákem je přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Zápis záznamu založí školní metodik prevence do své agendy.  O zjištěné skutečnosti je nutné ihned informovat zákonné zástupce a dle závažnosti doporučit lékařské vyšetření, případně návštěvu specializovaného poradenského pracoviště.

V případě ohrožení zdraví žáka je okamžitě nutné zajistit lékařskou službu první pomoci a vyrozumět zákonného zástupce, v případně jeho nedostupnosti kontaktovat pracovníka OSPOD. Do příjezdu RZP zůstane žák pod dohledem dospělé osoby.

V případě zjištěného trestného činu (např. distribuce NL) je přivolána Policie ČR.

14. V areálu ŠD platí zákaz

a) krádeží

b) týrání zvířat

c) všech forem sexuálního obtěžování a zneužívání

d) volné manipulace s otevřeným ohněm.

15. Vychovatelka může žáka uvolnit z pobytu v ŠD jen na základě písemného souhlasu zákonného zástupce nebo při osobním převzetí dítěte. Na telefonickou žádost, SMS zprávu nebo e-mail nebude brán zřetel!

16. Škola má dohledovou povinnost nad žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek a stravování.

7. Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:

a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce),

b)  přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení,

c)  docházkový sešit pro ranní a odpolední ŠD,

d)  celoroční plán činnosti,

e)  roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,

f) Vnitřní  řád školní družiny,

g) záznamy z pedagogických rad,

h) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Ve Vyškově  28. 8. 2023/ Platnost od 28. 8. 2023
Mgr. Luděk Höfer, Ph. D. ředitel školy

Zajímavosti z družiny

Aktivity družiny pravidelně zařazujeme do webové fotogalerie

Starší ukázky:
Video z čarodějnických oslav