Přihláška ke stažení zde

Kritéria přijetí do sportovní třídy

Žáci jsou přijímáni do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy od šestého ročníku na základě přijímacího řízení – tedy úspěšného zvládnutí talentových zkoušek. Podmínkou přijetí (a také setrvání ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy) je také dobrý prospěch a chování bez vážných kázeňských problémů.

Talentová zkouška je zaměřena na zjištění všestranných pohybových dispozic žáka. Hoši absolvují tyto disciplíny: sprint 20 m, člunkový běh 4 x 5 m, skok daleký z místa, slalom s míčem, střelba na cíl, hra. Dívky absolvují tyto disciplíny: sprint 20 m, člunkový běh 4 x 5 m, skok daleký z místa, leh sed, šplh na tyči, kotoul vpřed, kotoul vzad, přeskoky přes švihadlo, dribling s basketbalovým míčem.

Všechny disciplíny jsou obodované a na základě dosažených bodů jsou žáci vyrozuměni, zda jsou či nejsou přijati do sportovní třídy. Při rovnosti bodů bude rozhodovat:

a) aktivní členství ve sportovním klubu

b) průměr známek na pololetí v daném školním roce