ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.
Telefon: 517 326 736

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) pracuje ve složení:

Mgr. Slávka Hýblová
školní speciální pedagožka
Konzultační hodiny: středa od 11.45 do 14.00 hodin
E-mail: hyblova@zspurkynova.vyskov.cz

Mgr. Barbora Poloučková
školní metodička prevence
Konzultační hodiny: čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin
E-mail: polouckova@zspurkynova.vyskov.cz

Mgr. Věra Stehlíková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ
Konzultační hodiny: úterý od 13.00 do 14.00 hodin
E-mail: stehlikova@zspurkynova.vyskov.cz

Mgr. Dagmar Sládková
kariérová a výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ
Konzultační hodiny: čtvrtek od 11.00 do 12.00 hodin
E-mail: sladkova@zspurkynova.vyskov.cz

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Předmětem činnosti ŠPP je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č.197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

Na škole působí speciální pedagožka.

Program poradenských služeb

Náplň činnosti ŠPP

1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají nejrůznější potíže ve výuce – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie…, žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky)

2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům)

3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat  a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)

4. práce v oblasti prevence rizikového chování  (cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou –  práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)

5. osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání pedagogů – besedy, přednášky; osvěta rodičů)

6. kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace)

7. řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech).

Základní etická pravidla pro poskytování poradenských služeb ve škole

1) Profesionální odpovědnost

osobní názory nebo předsudky nemají ovlivnit rozhodování
chrání se blaho žáků a studentů, rodičů, učitelů a pedagogů, kolegů, zaměstnavatelů, jedná se v souladu s jejich zájmy
služby žákům a studentům se poskytují pouze se souhlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců, mimo krizové intervence

2) Důvěrnost informací

informace o klientech získané při výkonu praxe jsou uskladňovány v tajnosti a v bezpečí před nepovolanými osobami

3) Odborný růst

školní specialisté si udržují přehled o nejnovějších vědeckých a odborných poznatcích své disciplíny

4) Profesionální vztah

s žáky a studenty: odborník musí jednat vždy v zájmu dítěte
s rodiči: rodičům se poskytuje vyčerpávající informace o všech krocích v práci s jejich dítětem a to tak, aby sdělovanému obsahu porozuměli
s kolegy a zaměstnanci školy: odborní pracovníci školního poradenského pracoviště jsou členy pedagogického týmu ve škole a snaží se o rozvíjení kooperativních vztahů nesmí nikdy překročit zájmy klientů.

Členové Školního poradenského pracoviště:

Školní speciální pedagožka
Výchovná poradkyně
Kariérová poradkyně
Školní metodička prevence