Žijme spolu – pomáhejme si

Školní projekt na podporu spolupráce a kamarádství mezi mladšími a staršími žáky

Náš projekt je založen na myšlence, že díky intenzivní a pravidelné komunikaci se věkově rozdílní žáci učí vzájemnému porozumění a toleranci a posilují pocit sounáležitosti se svým třídním kolektivem i celou školou.

Průběh projektu

Během dvou let se pravidelně setkává vždy jedna třída z prvního stupně s druhou třídou z druhého stupně. Společně každý měsíc podnikají aktivity věnované tématům, které baví a zajímají děti napříč věkovými kategoriemi. Ve školním roce 2016/2017 to bude třeba exkurze do vozoven brněnského dopravního podniku, drakiáda, otevření plesové sezóny, pasování na čtenáře nebo dobrodružný pobyt v Lanovém centru na Baldovci. Díky tomu funguje projekt jako osvěta a prevence proti patologickým jevům a napomáhá rozvoji zdravého sociálního klimatu ve škole. Žáci jsou podporování nejen v tom, aby školu nebrali jako povinnost a učili se rádi, ale také aby se zajímali jeden o druhého a aktivně přispívali k zlepšování prostředí, ve kterém se pohybují. Projekt často přesahuje i rámec naší školy, protože se spolu s jeho účastníky snažíme pro něj vybírat aktuální témata a při přípravě workshopů a exkurzí spolupracujeme s partnery z řad dalších vzdělávacích a kulturních institucí.

Pro zážitky, spolupráci i rozvoj nadšení do učení

Více než deset úspěšných ročníků projektu ukazuje, že skrze netradiční zážitky žáci s chutí objevují nové možnosti svého osobnostního rozvoje. Zjišťují, kolik se toho mohou naučit od sebe navzájem. Prvňáčci a druháci sdílí se staršími kamarády své nadšení do učení a odhodlání řešit i problémy, na které svými znalostmi a zkušenostmi dosud nestačí. Osmáci a deváťáci se pro mladší partnery stávají příkladem a jsou pro ně pomocníky a rádci. Přitom si vyzkouší různé role ve skupině, trénují své komunikační dovednosti a zlepšují se v řešení problémových situací. Díky aktivně strávenému času a společným prožitkům si děti bez ohledu na svůj věk přirozeně osvojují pravidla komunikace, soužití a vzájemné spolupráce. Tím se nám daří odbourávat anonymitu ve škole a překonávat věkovou bariéru mezi žáky a s ní spojenými předsudky.

Přijďte na prezentaci projektu

 

Realizace a zapojení žáků do všech fází projektu jsou vnímány velmi kladně rodiči i širokou veřejností. Jeho cíle i principy, ze kterých vychází, propagujeme prostřednictvím zpráv v tisku a na kabelové televizi. Každý rok pořádáme výroční výstavu, která zprostředkovává to nelepší z uplynulých měsíců. S její vernisáží je spojeno vystoupení pro veřejnost, které se koná v Sokolském domě ve Vyškově a na kterém se každá dvojice partnerských tříd pochlubí svým originálním příspěvkem. Vernisáž 2017 natáčela regionální televize Vyškov.

Ve školním roce 2021/2022 je 12 tříd zapojených do projektu. Celkem se tak do projektových aktivit zapojuje kolem 300 účastníků. Žáci druhého stupně se navíc podílí na přípravách a organizaci dalších celoškolních akcí, například Dne otevřených dveří, zápisu žáků do prvních tříd nebo workshopu Jak zvládnout mimořádné události, a také dnů pro předškoláky ze spádových mateřských škol. I tyto aktivity spojuje důraz, který klademe na sociální interakci a aktivní participaci žáků na životě školy.

Na tento školní rok je naplánováno kolem 60 akcí. Takové množství projektových činností by na naší škole nebylo možno realizovat bez finanční podpory Města Vyškova  a Spolku rodičů při naší ZŠ, kterým tímto děkujeme za jejich dlouhodobou přízeň.

Proběhlé aktivity – příklady dobré praxe:

Říjen 2021: Lanové centrum Baldovec 1. C a 8. A
Únor 2020: Vodní sportovní aktivity 1. C A a 8. A  – rizikové sportovní aktivity a prevence úrazů
Leden 2020: Dopravní výchova přímo ve vozovnách MHD Brno –zásady bezpečného a ohleduplného chování v dopravě a při cestování různými dopravními prostředky
Prosinec 2019: Adventní čas
Listopad 2019: Peer program s roboty
Únor 2019: Smím prosit? – prevence proti drogové a alkoholové závislosti
Leden 2019: Bezpečně na internetu
Září 2018: Žáci 7. A uvedli do projektu partnerskou 1. A
Září 2016: Jablíčkové seznamování – společně proti šikaně ve třídě i ve škole (prezentace k prohlédnutí zde), (fotogalerie k prohlédnutí zde)
Říjen 2016: Bezpečně na síti – prevence kyberšikany (fotogalerie k prohlédnutí zde)
Říjen 2016: Zážitková exkurze – dopravní výchova (prezentace k prohlédnutí zde, fotogalerie k prohlédnutí zde)

Zprávy z proběhlých projektových akcí 2019/20

Zprávy z proběhlých projektových akcí 2018/19

Zprávy z proběhlých projektových akcí 2016/17

Projekt byl nominován na Cenu za inovace ve vzdělávání 2016. Více informací: https://www.eduin.cz/eduina

Od 1. 12. do 14. 12. jsme měli v Brně ve speciální „vzkazové tramvaji“ (vůz K2R, ev. č. 1049) vystavený plakátek o našem projektu (náhled plakátku zde). Brzy vystavíme další. Kde se „vzkazová tramvaj“ pohybuje, najdete na stránkách https://iris.bmhd.cz/  (zadejte evidenční číslo vozu).