Školní jídelna při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

telefon: 517 326 734

e-mail: jidelna@zspurkynova.vyskov.cz

bankovní spojení: 153220995/0300 

Přihlašování a odhlašování obědů a svačinek

V případě, že vám nefunguje vstup do přihlašování, zkopírujte tuto adresu do svého vyhledávače: https://www.misocz.cz/jidelna/zspurkynova, nebo zkuste stránku zobrazit později. 

Informace školní jídelny pro rodiče o ceně obědů – čtěte zde

Jídelníček na týden od 22. 5. do 26. 5. 2023

Jídelníček na týden od 29. 5. do 2. 6. 2023

Podmínky odběru obědů pro cizí strávníky najdete zde

Alergeny: 1- obiloviny obsahují lepek, 2 – korýši, 3 – vejce, 4 – ryby, 5 – podzemnice olejná (arašídy), 6 – sójové boby, 7 – mléko, 8 – skořápkové plody, 9 – celer, 10 – hořčice, 11 – sezamová semena, 12 – oxid siřičitý, siřičitany, 13 – vlčí bob (lupina), 14 – měkkýši

Provozní řád školní jídelny

dokument ke stažení

Školní stravování se řídí ustanoveními zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a cizí strávníci.

V době vydávání stravy mají do školní jídelny povolen vstup pouze strávníci s předplaceným stravováním.

Do jídelny vstupují žáci podle pokynů pedagogického dozoru. Za bezpečnost a čistotu v jídelně odpovídá pedagogický pracovník, který zde vykonává dozor podle rozvrhu zpracovaného školou. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.  Není dovoleno odnášet z jídelny jakékoli jídlo, výjimku tvoří originálně zabalené potraviny a odebraná strava do jídlonosičů (viz školský zákon č.561/2004 Sb. v platném znění a vyhláška 463/2011 Sb. o školním stravování). Jídla odebraná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě. Za případné ztráty osobních věcí školní jídelna nezodpovídá. Zákaz používání mobilních telefonů v jídelně.

Doba výdeje:

od  8.45–8.55 hod. pro výdej svačinek

od  9.40–10.00 hod. pro výdej svačinek
od 11.30–11.40 hod. pro výdej obědů do jídlonosičů
od 11.40–14.00 hod. pro výdej obědů strávníkům
V případě nevyzvednuté stravy v době výdeje nevzniká strávníkovi žádný nárok na vrácení stravného.

Jídelní lístek je umístěn na webových stránkách školy, v jídelně a na nástěnce ve vestibulu školy.

Strávník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců kuchyně a pedagogů a chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy. Úklid po skončení provozní doby zajišťují pracovnice úklidu. Úraz ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru.

Informace ke stravování podává a případné stížnosti a připomínky (kvalita, hygiena, technické problémy,…) vyřizuje vedoucí školní jídelny.

Úřední hodiny vedoucí školního stravování jsou od 6.30 do 14.30 hod.

I. Přihlášení k odebírání stravy

Ke stravování přihlašuje žáka zákonný zástupce vyplněním přihlášky ke stravování. Tato přihláška je platná a závazná po celou dobu školního stravování. Vyplněním přihlášky se žák i zákonný zástupce zavazují k dodržování provozního řádu školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravného při nepřítomnosti strávníka lze provádět nejpozději do 7.00 hodin daného dne::

– osobně
– telefonicky – pevná linka: 517 326 734 + záznamník, mobil: 702 013 803
– e-mailem ( jidelna@zspurkynova.vyskov.cz)

II. Úhrada stravného

Stravné je možno hradit:

– inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny
– převodním příkazem u banky
– hotově
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně v měsíci srpnu. Stravné musí být zaplaceno zálohově do posledního dne předcházejícího měsíce. V případě neuhrazení hotovostní platby nevzniká strávníkovi nárok na oběd. Pokud dojde k nedodržování platebních podmínek, bude strávníka vyloučen ze stravování.

Každý strávník musí mít zakoupen identifikační čip oproti záloze (platba v hotovosti). Identifikační čipy budou jednotlivým

strávníkům prodány v kanceláři školní jídelny. Při ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena.

Dojde-li ke ztrátě čipu, je nutno zakoupit nový.

Žák, který zapomněl čip, nebo mu čtečka u výdejního okénka hlásí 0, se musí nahlásit vedoucí školní jídelny.

III. Žáci

Žáci jsou podle vyhlášky 107/2005 Sb. zařazeni do kategorií strávníků podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou.

1. kategorie: 7–10 let
2. kategorie: 11–14 let
3. kategorie: od 15 let

Cena potravin hrazená při odebrání obědu je závislá na jednotlivých kategoriích.

1. kategorie (7–10 let): 30 Kč/oběd/den
2. kategorie (11–14 let): 32 Kč/oběd/den
3. kategorie (od 15 let): 35 Kč/oběd/den

Cena oběda (plná cena: potraviny + režijní a mzdové náklady) hrazená při neodhlášení stravy.

1. kategorie (7–10 let): 30 + 40 Kč/oběd/den
2. kategorie (11–14 let): 32 + 40 Kč/oběd/den
3. kategorie (od 15 let): 35 + 40 Kč/oběd/den
Ve školní kuchyni jsou připravovány také svačinky – cena je 13 Kč/žák/den.

Žák, který není přítomen ve škole z důvodu nemoci, má nárok na odběr oběda za cenu potravin pouze první den nepřítomnosti ve škole. Další dny nepřítomnosti je strávník (zákonný zástupce) povinen stravu odhlásit. V případě, že tak neučiní, hradí za neodhlášenou stravu plnou cenu.

IV.  Dospělí strávníci

Stravování dospělých strávníků se řídí vyhláškou 84/2005 Sb. (vyhláška 94/2006 Sb., 17/2008 Sb.).

Cena oběda – hrazená při odebrání se skládá z ceny potravin, příspěvku FKSP, režijních a mzdových nákladů.

Cena potravin: 35 Kč

Příspěvek z FKSP  snižuje cenu potravin (upraven ve směrnici „Pravidla pro čerpání FKS“)
Režijní a mzdové náklady: 40 Kč
Na oběd za cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP má nárok pouze zaměstnanec, který odpracoval nejméně 3 hodiny.

Pokud odpracoval méně, musí za neodhlášený nebo za vydaný oběd zaplatit plnou cenu 75 Kč (režie + mzdový náklad + příspěvek FKSP).

Zaměstnanec, který není přítomen ve škole z důvodu nemoci, nemá nárok na odběr oběda za cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP ani první den nepřítomnosti v zaměstnání. Výjimkou je první den nemoci, kdy zaměstnanec odpracoval 3 hodiny.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022

Mgr. Luděk Höfer, Ph.D., ředitel školy