Školní jídelna při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p. o.

telefon: 517 326 734

e-mail: jidelna@zspurkynova.vyskov.cz

bankovní spojení: 153220995/0300 

Přihlašování a odhlašování obědů a svačinek

V případě, že vám nefunguje vstup do přihlašování, zkopírujte tuto adresu do svého vyhledávače: https://www.misocz.cz/jidelna/zspurkynova, nebo zkuste stránku zobrazit později. 

Informace školní jídelny pro rodiče o ceně obědů – čtěte zde

Jídelníček na týden od 1. 9. do 5. 9. 2022

Podmínky odběru obědů pro cizí strávníky najdete zde

Alergeny: 1- obiloviny obsahují lepek, 2 – korýši, 3 – vejce, 4 – ryby, 5 – podzemnice olejná (arašídy), 6 – sójové boby, 7 – mléko, 8 – skořápkové plody, 9 – celer, 10 – hořčice, 11 – sezamová semena, 12 – oxid siřičitý, siřičitany, 13 – vlčí bob (lupina), 14 – měkkýši

Provozní řád školní jídelny

dokument ke stažení

Školní stravování se řídí ustanoveními zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci Základní školy a cizí strávníci.

V době vydávání stravy mají do školní jídelny povolen vstup pouze strávníci s předplaceným stravováním.

Do jídelny vstupují žáci podle pokynů pedagogického dozoru. Za bezpečnost a čistotu v jídelně odpovídá pedagogický pracovník, který zde vykonává dozor podle rozvrhu zpracovaného školou. Rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně.  Není dovoleno odnášet z jídelny jakékoli jídlo, výjimku tvoří originálně zabalené potraviny a odebraná strava do jídlonosičů (viz školský zákon č.561/2004 Sb. v platném znění a vyhláška 463/2011 Sb. o školním stravování). Jídla odebraná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě. Za případné ztráty osobních věcí školní jídelna nezodpovídá. Zákaz používání mobilních telefonů v jídelně.

Doba výdeje:

od  8.45–8.55 hod. pro výdej svačinek

od  9.40–10.00 hod. pro výdej svačinek
od 11.30–11.40 hod. pro výdej obědů do jídlonosičů
od 11.40–14.00 hod. pro výdej obědů strávníkům
V případě nevyzvednuté stravy v době výdeje nevzniká strávníkovi žádný nárok na vrácení stravného.

Jídelní lístek je umístěn na webových stránkách školy, v jídelně a na nástěnce ve vestibulu školy.

Strávník je povinen respektovat pokyny zaměstnanců kuchyně a pedagogů a chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy. Úklid po skončení provozní doby zajišťují pracovnice úklidu. Úraz ve školní jídelně hlásí strávník pedagogickému dozoru.

Informace ke stravování podává a případné stížnosti a připomínky (kvalita, hygiena, technické problémy,…) vyřizuje vedoucí školní jídelny.

Úřední hodiny vedoucí školního stravování jsou od 6.30 do 14.30 hod.

I. Přihlášení k odebírání stravy

Ke stravování přihlašuje žáka zákonný zástupce vyplněním přihlášky ke stravování. Tato přihláška je platná a závazná po celou dobu školního stravování. Vyplněním přihlášky se žák i zákonný zástupce zavazují k dodržování provozního řádu školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování stravného při nepřítomnosti strávníka lze provádět nejpozději do 7.00 hodin daného dne::

– osobně
– telefonicky – pevná linka: 517 326 734 + záznamník, mobil: 702 013 803
– e-mailem ( jidelna@zspurkynova.vyskov.cz)

II. Úhrada stravného

Stravné je možno hradit:

– inkasem ze sporožirového účtu České spořitelny
– převodním příkazem u banky
– hotově
Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně v měsíci srpnu. Stravné musí být zaplaceno zálohově do posledního dne předcházejícího měsíce. V případě neuhrazení hotovostní platby nevzniká strávníkovi nárok na oběd. Pokud dojde k nedodržování platebních podmínek, bude strávníka vyloučen ze stravování.

Každý strávník musí mít zakoupen identifikační čip oproti záloze (platba v hotovosti). Identifikační čipy budou jednotlivým

strávníkům prodány v kanceláři školní jídelny. Při ukončení stravování a odevzdání neporušeného čipu bude záloha vrácena.

Dojde-li ke ztrátě čipu, je nutno zakoupit nový.

Žák, který zapomněl čip, nebo mu čtečka u výdejního okénka hlásí 0, se musí nahlásit vedoucí školní jídelny.

III. Žáci

Žáci jsou podle vyhlášky 107/2005 Sb. zařazeni do kategorií strávníků podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou.

1. kategorie: 7–10 let
2. kategorie: 11–14 let
3. kategorie: od 15 let

Cena potravin hrazená při odebrání obědu je závislá na jednotlivých kategoriích.

1. kategorie (7–10 let): 26 Kč/oběd/den
2. kategorie (11–14 let): 28 Kč/oběd/den
3. kategorie (od 15 let): 30 Kč/oběd/den

Cena oběda (plná cena: potraviny + režijní a mzdové náklady) hrazená při neodhlášení stravy.

1. kategorie (7–10 let): 26 + 33 Kč/oběd/den
2. kategorie (11–14 let): 28 + 33 Kč/oběd/den
3. kategorie (od 15 let): 30 + 33 Kč/oběd/den
Ve školní kuchyni jsou připravovány také svačinky – cena je 13 Kč/žák/den.

Žák, který není přítomen ve škole z důvodu nemoci, má nárok na odběr oběda za cenu potravin pouze první den nepřítomnosti ve škole. Další dny nepřítomnosti je strávník (zákonný zástupce) povinen stravu odhlásit. V případě, že tak neučiní, hradí za neodhlášenou stravu plnou cenu.

IV.  Dospělí strávníci

Stravování dospělých strávníků se řídí vyhláškou 84/2005 Sb. (vyhláška 94/2006 Sb., 17/2008 Sb.).

Cena oběda – hrazená při odebrání se skládá z ceny potravin, příspěvku FKSP, režijních a mzdových nákladů.

Cena potravin: 31 Kč

Příspěvek z FKSP  snižuje cenu potravin (upraven ve směrnici „Pravidla pro čerpání FKS“)
Režijní a mzdové náklady: 33 Kč
Na oběd za cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP má nárok pouze zaměstnanec, který odpracoval nejméně 3 hodiny.

Pokud odpracoval méně, musí za neodhlášený nebo za vydaný oběd zaplatit plnou cenu 64 Kč (režie + mzdový náklad + příspěvek FKSP).

Zaměstnanec, který není přítomen ve škole z důvodu nemoci, nemá nárok na odběr oběda za cenu potravin sníženou o příspěvek z FKSP ani první den nepřítomnosti v zaměstnání. Výjimkou je první den nemoci, kdy zaměstnanec odpracoval 3 hodiny.

Ve Vyškově dne 1. 5. 2022

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022

Mgr. Luděk Höfer, Ph.D., ředitel školy