Informační leták pro rodiče v pdf: zde

Proběhne opět preventivní testování ve školách 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí až do odvolání

Vážení rodiče,

podle Mimořádného opatření č.j.: MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20.11.2021 proběhne opět preventivní testování ve školách 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí až do odvolání. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Žák nebude testován, pokud doloží, že

a) byl očkován proti onemocnění covid-19

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu

c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Rodiče si mohou přinést k otestování svého dítěte i vlastní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení: – nesmí cvičit ve vnitřních prostorech – nesmí zpívat -při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,

– nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou.

S přáním pevného zdraví

vedení školy

Informace pro rodiče, 3. 11. 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude na naší škole ve dnech 8. 11. a 15. 11. 2021 prováděno preventivní antigenní testování žáků. Žáci budou testováni bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování, testování se provede v den jeho příchodu.

Žák nebude testován, pokud doloží, že

a) byl očkován proti onemocnění covid-19

b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu

c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Rodiče si mohou přinést k otestování svého dítěte i vlastní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který musí být na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku do 30. 6. 2021.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví  k preventivnímu testování (ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních žáků). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  Žáci, kteří přijmou tuto podmínku (ochrana dýchacích cest místo testování) mají při vzdělávání nebo poskytování školských služeb několik omezení:
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
nesmí zpívat
při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,
nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou.

Pozn. Úplné znění všech Mimořádných opatření najdete zde v přílohách:

Příloha usnesení vlády ze dne 25. října 2021 č. 947

Příloha usnesení vlády ze dne 25. října 2021 č. 948

Příloha usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2021 č. 950

Informace k provozu škol od 13. 9. 2021

Od 13. 9. se na škole ruší povinnost screeningového testování žáků. Ostatní opatření vydaná k 1. 9. 2021 zůstávají v platnosti.

Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách zde

Očkovací centrum Nemocnice Vyškov, které od dubna funguje ve sportovní hale při Základní škole Purkyňova, zde s koncem srpna ukončí svůj provoz. Od začátku nového školního roku budou sportovní halu opět využívat žáci. Také vstup do budovy školy již nebude omezen výjimečným provozem OC.

Informace pro nástup žáků do školy 1. září 2021

Od 1. 9. 2021 je třeba dle vydaného Manuálu MŠMT dodržovat tato opatření:

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

1. Pravidelné neinvazivní testování žáků a zaměstnanců

· Vstup do školy pro žáky bude podmíněn účastí na testování v termínech:

1., 6. a 9. září – druhý až devátý ročník

2., 6. a 9. září – první ročník

· Všichni žáci se testují ve výše uvedených termínech nebo při prvním příchodu žáka do školy.

· Testy budou do škol dodány.

· Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

· V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je možná asistence zákonného zástupce. Toto testování proběhne při dodržování přísných bezpečnostních opatření

o nesmí dojít ke kontaktu této osoby s ostatními dětmi nebo zaměstnanci školy

o testovat se bude ve vyhrazených prostorách školy

o zák. zástupce si musí při vstupu do budovy dezinfikovat ruce

o zák. zástupce musí mít přes ústa a nos nasazený respirátor

o je nutno dodržet rozestupy od ostatních osob min. 1,5 m

· Pokud se žák neúčastní testování, musí po celou dobu pobytu ve škole a venku používat ochranu dýchacích cest (respirátor nebo roušku), nesmí cvičit ve vnitřních prostorách a nesmí zpívat.

· Žák si může přinést vlastní test, schválený MZČR v originálním balení.

· Testování se neprovádí

o u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

o u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák škole doložit (potvrzení lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, apod.).

o u žáků, kteří mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

2. Obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

· Neprodleně po přezutí a příchodu do třídy si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.

· Při sejmutí ochrany nosu a úst si ji každý žák ukládá do sáčku.

· Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

· V každé třídě se často větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

· Škola vede evidenci testování žáků.

· Žákům je zakázáno vzájemně si půjčovat osobní věci, školní pomůcky a nabízet potraviny, navštěvovat spolužáky v jiných třídách.

· Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

· Pokud je to možné, tráví žáci velkou přestávku venku.

· Toalety jsou vybaveny dle hygienických předpisů. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

· Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

· Upozornění:

o Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn v samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s žádostí o okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3. Školní družina

Školní družina funguje ve standardním režimu.

4. Školní stravování

· Škola zajistí přihlášeným žákům oběd i svačinky.

· Nebude-li žák školu navštěvovat, nezapomeňte mu stravu včas odhlásit.

· Při výdeji budou respektovány hygienické předpisy:

o Jídlo i příbory vydávají kuchařky.

o Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy (značky).

o Ochrana nosu a úst (neotestovaní žáci) se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

o Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla.

o Před vstupem do školní jídelny je nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou. Každý si zde povinně dezinfikuje ruce.

5. S sebou si žáci přinesou

· Ochranu nosu a úst + sáček na její odložení (netestovaní žáci)

· Doporučujeme vlastní dezinfekci + krém na ruce

6. Organizace vzdělávacích aktivit

· Vyučování ve škole bude probíhat podle platného rozvrhu.

Pozn. Celé znění manuálů k nástupu žáků a k provozu škol najdete na stránkách MŠMT.

Milí rodiče,

v novém školním roce přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy. Děkujeme Vám za trpělivost a ohleduplnost.

Vedení školy

Informace k nástupu všech žáků do školy od 24. 5. 2021: ZDE

Informace k nástupu žáků do školy od 17. 5. 2021: ZDE

Informace k nástupu žáků druhého stupně do školy od 10. 5. 2021: ZDE

Informace od 3. 5. 2021 k testování

– preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

Informace pro nástup žáků do školy

Od 12. 4. 2021 se vrátí do škol žáci prvního stupně. Jedná se o první fázi návratu k normálnímu životu. Nástup žáků do školy bude pozvolný a doprovázený celou řadou opatření:

1. Týdenní rotace prezenční a distanční výuky

·       Od pondělí 12. 4. 2021 nastoupí na týden do školy žáci těchto tříd: 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A a 4.B. Zároveň s nimi nastoupí žáci 1. stupně, jejichž rodiče jsou zaměstnanci složek záchranného systému. Pokud patříte mezi ně, kontaktujte školu předem e-mailem (marie.chlupova@zspurkynova.vyskov.cz). Ostatní třídy pokračují v distanční výuce.

·       Od pondělí 19. 4. 2021 nastoupí na týden do školy žáci těchto tříd: 1.A, 1.B, 1.C, 4.C, 5.A, 5.B, 5.C a 5.D a děti rodičů zaměstnaných ve složkách záchranného systému. Ostatní třídy mají distanční výuku.

·       Tyto skupiny se budou po týdnu ve škole pravidelně střídat.

2. Pravidelné neinvazivní testování žáků a zaměstnanců

·       Vstup do školy bude podmíněn účastí na pravidelném testování.

·       Testy budou do škol dodány.

·       Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

·       Testování se provádí bezprostředně po příchodu žáků do školy, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud žák v tyto termíny chybí, bude otestován dodatečně bezprostředně po návratu do školy.

·       V individuálních případech, kdy testovaný žák není schopen provést test sám, je možná asistence zákonného zástupce. Toto testování proběhne při dodržování přísných bezpečnostních opatření

o   nesmí dojít ke kontaktu této osoby s ostatními dětmi nebo zaměstnanci školy

o   testovat se bude ve vyhrazených prostorách školy

o   zák. zástupce si musí při vstupu do budovy dezinfikovat ruce

o   zák. zástupce musí mít přes ústa a nos nasazený respirátor

o   je nutno dodržet rozestupy od ostatních osob min. 1,5 m

·        Testování se netýká žáků, kteří navštěvují školu za účelem individuální konzultace.

·        Pokud se žák neúčastní prezenčního vyučování z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvě škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, poskytne mu však přiměřenou podporu (např. týdenní plány výuky, možnost připojení se do některých on-line hodin, zasílání DÚ, konzultace apod. – po domluvě s třídním učitelem, dle možností). Žák nemůže být nucen k účasti na testování.

·       Příprava testování (Singclean testviz instruktážní video

·       Testování se neprovádí

o   u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19

o   u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCT testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba škole doložit. (potvrzení lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, apod.)

o   u osob, které mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

3. Obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

·       Pro všechny žáky platí nošení ochrany nosu a úst (respirátor, chirurgická rouška) při pohybu ve všech prostorách školy.

·       Dodržení odstupů při cestě do školy, ze školy a při pohybu ve společných prostorách.

·       Aby nedocházelo ke shlukování, bude umožněn průběžný vstup do školy z nádvoří přímo na buňku k učebnám již od 6:30 hod. (žáci navštěvující školní družinu). V pondělí 12. 4. a v pondělí 19. 4. nebude ranní družina, vstup do školy bude možný od 7.30 hod.

·       Neprodleně po přezutí a příchodu do třídy si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.

·       Při sejmutí ochrany nosu a úst si ji každý žák ukládá do sáčku.

·       Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

·       V každé třídě se často větrá (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

·       Žáci se pohybují ve škole pouze ve vymezeném prostoru.

·       Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

·       Žákům je zakázáno vzájemně si půjčovat osobní věci, školní pomůcky a nabízet potraviny.

·       Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

·       Pokud je to možné, tráví žáci přestávky venku.

·       Toalety jsou vybaveny dle hygienických předpisů. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

·       Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

·        Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

·       Upozornění:

o   Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn v samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s žádostí o okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

4. Školní stravování

·       Škola zajistí přihlášeným žákům oběd i svačinky.

·       Obědy i svačinky budou žákům, kteří mají zaplacenou zálohu, přihlášeny automaticky. Nebude-li žák školu navštěvovat, nezapomeňte mu stravu včas odhlásit.

·       Při výdeji budou respektovány hygienické předpisy:

o   Jídlo, pití i příbory vydávají kuchařky.

o   Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě.

o   Ochrana nosu a úst se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

o   Zvýšenou měrou se dodržují běžná hygienická pravidla.

o   Před vstupem do školní jídelny je nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou. Každý si zde povinně dezinfikuje ruce.

5. S sebou si žáci přinesou

·       Školní potřeby dle rozvrhu, psací a rýsovací potřeby

·       Ochrana nosu a úst + sáček na jeho odložení

·       Dezinfekci + krém na ruce

·       Přezůvky

·       Pití  + svačinu (žáci, kteří nechodí  na svačinu do školní jídelny)

·       Vhodnou obuv a oblečení na vycházky.

6. Organizace vzdělávacích aktivit

·       Provoz školy pro žáky bude každý pracovní den v době 6.30 – 16.30. Kromě pondělí 12.4. a pondělí 19.4.

·       Vyučování ve škole bude probíhat podle platného rozvrhu, místo TV a HV bude náhradní program.

·       Po celou dobu pobytu žáků ve škole platí pravidla školního řádu.

7. Vstup do školy

Sportovní hala v areálu školy bude sloužit jako očkovací centrum. Z uvedeného důvodu bude vstup do školy pro všechny žáky možný pouze přes nádvoří, s příchodem z ulice Purkyňova od semaforu. Vyzvedávání žáků ze ŠD bude probíhat rovněž přes nádvoří. Vrátnice, na které bude služba, bude přesunuta do pergoly (viz plánek).

Pozn. Celé znění manuálu Testování ve školách najdete v Bakalářích v příloze nebo na stránkách MŠMT zde.

Milí rodiče,

věříme, že nástup do školy bude trvalý a že společnými silami zvládneme i tuto neobvyklou situaci. Děkujeme Vám za trpělivost a ohleduplnost. Přejeme všem hodně zdraví  a pevné nervy.                                                                       Vedení školy

Mapka, kde je naznačena cesta pro maminky s kočárky. První část trasy vede příjezdovou cestou, která je nyní vymezena pouze pro klienty OC s pohybovým handicapem. Pro ostatní klienty OC slouží parkoviště naproti nemocnici.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení a do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Od 1. 3. 2021 přejdou všechny ročníky naší ZŠ na distanční výuku

Vláda ČR na mimořádném jednání schválila nouzový stav od 27. února 2021 a rozhodla o uzavření všech škol. Od pondělí 1. 3. 2021 přejdou všechny ročníky naší ZŠ na distanční výuku. Škola bude uzavřena včetně družiny a jídelny. Obědy budou žákům hromadně odhlášeny.

Usnesení Vlády ČR č_200_26_2_2021 o přijetí krizového opatření

Jakmile obdržíme další pokyny, budeme Vás znovu kontaktovat.

Dle sdělení MěÚ Vyškov budou pro zaměstnance v 1. linii navrženy Jihomoravskému kraji MŠ Havlíčkova a ZŠ Na Vyhlídce.

Usnesení Vlády ČR č_212_26_2_2021 o přijetí krizového opatření

Nový rozvrh distanční výuky pro 2. stupeň platný od 1. 3. 2021 zde. Rozvrh pro 1. stupeň zůstává v platnosti, případné drobné změny sdělí žákům třídní učitelky.

OŠETŘOVNÉ: https:%